TERMES I CONDICIONS DEL SEU CONTRACTE
TERMES I CONDICIONS PER AL LLOGUER

A efectes d’aquest contracte, es designa amb la denominació e ARRENDATARI la persona que amb subjecció al mateix,utilitza el vehicle, i amb la de ARRENDADOR, l’empresa o propietària del vehicle. 

Les parts pacten i convenen: 

L’arrendatari lloga a l’empresa arrendadora el vehicle, la matrícula , marca i model especificades en la part anterior d’aquest contracte, en perfecte estat de funcionament, i amb tots els estris complementaris que demana el Codi de Circulació.L’arrendador i arrendatari s’obliguen a complir la tarifa d preus concertada de comú acord per ambdues parts, es consigna a l’anvers d’aquest contracte.L'Arrendatari es compromet a tornar el Vehicle en la data acordada i en el lloc en què li va ser entregat.El període de lloguer és de 1 dia (24 hores).Superat aquest temps es cobrarà el dia complert.Si l'Arrendatari desitja prorrogar la durada del contracte, haurà de comunicar a GAT , abans de la data del final del mateix ,i si requereix, formalitzar un nou contracte. 

Únicament estan autoritzats a conduir el vehicle l'Arrendatari i aquelles persones autoritzades i especificades en el contracte. Aquestes persones han de tenir una edat mínima en funció de la categoria del vehicle i amb un mínim de dos anys d'antiguitat en el permís de conduir. 

L'arrendatari rep el Vehicle amb el dipòsit de combustible ple, es compromet a tornar en el mateix estat, i es fa càrrec de tota la despesa de combustible consumit durant el temps d'arrendament.L'Arrendatari pagarà a GAT la part corresponent al combustible que falti fins a omplir el dipòsit. 

L'Arrendatari i qualsevol conductor, participen com assegurat dels beneficis d'una pòlissa d'Assegurances d'Automòbils, còpia de la qual pot examinar a les nostres oficines. Aquesta Pòlissa inclou responsabilitat civil i danys a tercers il·limitats. 

L'Arrendatari és responsable dels danys soferts en el vehicle fins a la quantitat fixada en l'apartat "franquícia" del contracte d'arrendament, quedant exclosos d'aquest límit els danys per causes alienes al trànsit rodat, cops contra objectes estàtics i els causats al sostre o parts superiors del vehicle, per exemple per xocs contra arbres, branques, ponts, rampes, columnes, etc., així com les punxades i danys causats als pneumàtics, llantes, tapisseries i interiors. També queden exclosos els danys causats al vehicle com a conseqüència de circular per vies no autoritzades al trànsit rodat (pistes forestals, circuits esportius, ports, aeroports, etc.). 

L’arrendador no respon dels danys, robatori, pèrdua o trencament de les mercaderies o materials transportats dins el vehicle 

El vehicle no serà utilitzat: 

Per empènyer o remolcar qualsevol vehicle o remolc ni per participar en proves esportives o entrenaments de qualsevol modalitat, ni per a proves de resistència de materials, accessoris o productes per a automòbils. 

Per persones sota els efectes de l'alcohol, les drogues o qualsevol altra substància que afecta la seva consistència o capacitat de reacció. Per al transport de passatgers o mercaderies, quan això impliqui una utilització del Vehicle no comercial per a fins comercials o industrials i, en cap cas, per a transport de mercaderies en contravenció dels reglaments de duanes o qualsevol llei, reglament o ordenança. 

En cas que el vehicle arrendat tingués 5 o més places, l'Arrendatari es compromet a acatar les disposicions del Reglament de Transports per Carretera Respecte a l'equipatge transportat, definit com "les peces i efectes destinats a l'ús personal dels mateixos viatgers, així com els estris i eines del seu art, professió o ofici, bé es presentin continguts en baguls i maletes, sota una altra coberta qualsevol de la vista sense cap embalatge " 

Per transportar peix, matèries inflamables, explosius, combustibles líquids i gasosos, fruites i hortalisses en recorregut més de 300 km, i qualsevol classe de líquid embotellat. En cas d'un vehicle comercial, per transportar mercaderies per un pes superior al màxim autoritzat per al vehicle, ni mercaderies deficientment distribuïdes o mal subjectes; per efectuar serveis de càrrega fraccionada, entenent com a tals les expedicions en què hi hagi més d'un sol remitent i / o més d'un sol consignatari, llevat que l'Arrendatari hagi obtingut prèviament i a càrrec seu tots els permisos i autoritzacions necessàries 

En vies no aptes per a la circulació o en zones restringides. 

L'Arrendatari es compromet a pagar: 

- L'import corresponent a tota classe de multes, despeses judicials i extrajudicials derivats d'aparcaments indeguts, infraccions de Trànsit i normes de Transport o de qualsevol altra classe, que siguin dirigides contra el Vehicle, l'Arrendatari o l'Arrendador durant el temps de vigència del contracte, llevat que s'hagin originat per part de l'Arrendador. - Totes les despeses, fins i tot judicials i raonables honoraris d'advocats, i pregats per reclamacions de quantitats degudes per l'Arrendatari a l'Arrendador. - Les despeses de reparació del vehicle per col·lisió o bolcada del vehicle, determinant, però, que si aquest vehicle està sent utilitzat d'acord amb els termes d'aquest contracte, la responsabilitat de l'Arrendatari: no excedirà de la quantitat que s'especifica per als diferents grups de vehicles donada en la tarifa vigent 

- L'import corresponent als accessoris que en acabar el lloguer faltin del vehicle o hagin estat substituïts per un altre 

-L'Arrendatari serà responsable de tots aquells danys mecànics derivats del mal ús, manca de precaucions i, en general, tot tipus de negligències que ocasionin desperfectes al vehicle, havent d'abonar l'import corresponent a tots aquells danys que ocasionin per aquests conceptes . 

L'Arrendatari autoritza expressament a l'Arrendador al tractament automàtic de les seves dades personals, necessari per a la prestació del servei pactat. Aquestes dades seran tractades amb confidencialitat, d'acord amb la legislació actual. 

En cas que el client deixi el seu vehicle dins les nostres instal·lacions en la durada del contracte, GAT no es farà responsable en cas d'incendi, robament, etc… 

Ala devolució del vehicle per finalització del lloguer en la que el arrendatari no estigui presenten la inspecció del mateix per causes imputables a ell, o per lliuraments a la bústia i s’aprecien danys en el vehicle, el client acepta la valoració dels danys resultant de la inspecció realitazada per el personal de la companyia en la seva absència. 

El vehicle llogat es lliurarà amb una fotocòpia compulsada de la documentació original, quedant aquesta dipositada en el domicili social de GAT. 

No està autoritzat traslladar el vehicle o circular fora del territori nacional, excepte autorització expressa per escrit de GAT. 

Queda terminantment prohibit substituïr o modificar la retolació del vehicle sota el càrrec de 800€ 

Per a qualsevol controvèrsia que sorgeixi en relació amb aquest contracte, les parts se sotmeten a la Junta Arbitral de Transports de Viatgers que resulti competent d'acord amb el que disposa la Llei d'Ordenació dels transports terrestres i del seu Reglament de desenvolupament.